PODATKI I OPŁATY LOKALNE

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH


pokój nr 7
tel. (18) 33 25 637 w. 36


WYMIAR PODATKÓW
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Małgorzata Chlipała
e-mail: g.chlipala@tymbark.pl


ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Karolina Michałek
e-mail: k.michalek@tymbark.plpokój nr 8

tel. (18) 33 25 637 w. 26


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Ewa Kaptur

e-mail: e.kaptur@tymbark.plOBOWIĄZUJĄCE OD 2023 ROKU STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY TYMBARK


OBOWIAZUJĄCE OD 2023 ROKU STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRASPORTOWYCH NA TERENIE GMINY TYMBARK 

FORMULARZE PODATKOWE  (obowiązujące od 1 lipca 2019 r.)


Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji i informacji. 

Rozporządzenie określa następujące formularze w zakresie podatku od nieruchomości, tj. wzory:

Określa następujące wzory informacji w podatku rolnym i deklaracji na podatek rolny:

Określa następujące wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny:

Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 r. Formularze, które wynikają z uchwał Rady Gminy Tymbark (dotychczasowe), należy nadal stosować do spraw, w których np. zakup albo sprzedaż nieruchomości miała miejsce przed 1 lipca 2019 r.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników np. ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


Podstawę opodatkowania stanowi :

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz cześć kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2.20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.


Podatnikami podatku od nieruchomości są:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
- jest bez tytułu prawnego.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części , obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po rokuw którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części , podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


Dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania , sporządzone według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach),
 • deklaracje na podatek od nieruchomości(osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę ( druk- deklaracja na podatek od nieruchomości).

UWAGA: Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49
 • Osobiście – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.


Podstawy prawne:


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.


PODATEK ROLNY


Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne , z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Gospodarstwo rolne obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.


Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowlę ryb.


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie takiego obowiązku.


Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.
Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.


Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzaniu Lasów Państwowych.


Dokumenty związane z podatkiem rolnym

Zgodnie z art. 6 a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach), 
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.


Jak liczymy podatek;

 • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

UWAGA: Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.


Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49,
 • Osobiście  – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.


Podstawa prawna:


Stawka podatku rolnego w 2023 r. wynosi:

 • dla gospodarstw rolnych – 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • dla pozostałych gruntów rolnych – 370,25 zł za 1 ha fizyczny.PODATEK LEŚNY


Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls).


Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w ha, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny za 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów, wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.


Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie takiego obowiązku.


Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego las został zajęty na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.


Dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego, lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (druk - informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach),
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę.

UWAGA: Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku leśnym.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j.:Dz.U. t.j. z 2019 poz 888 z późn. zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2021 poz. 996).


Stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi -  71,0996 zł ( 0,22 x 323,18 zł) za 1 ha lasuTERMINY PŁATNOŚCI PODATKU

Osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego nie przekroczy kwoty 9,20 zł (koszt doręczenia przesyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), nie będzie dokonywany wymiar podatku (nie powstanie zobowiązanie podatkowe). Jednocześnie gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100,00 zł (od 9,20 do 100 zł) podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek, którego kwota przekracza 100 zł jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.


Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości, rolny leśny należy wpłaca bez wezwania na indywidualne numery rachunków bankowychW przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego nie przekroczy kwoty 9,20 zł (koszt doręczenia przesyłki listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), nie będzie dokonywany wymiar podatku (nie powstanie zobowiązanie podatkowe). Jednocześnie gdy kwota powstałego zobowiązania podatkowego nie przekroczy 100,00 zł (od 9,20 do 100 zł) podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek którego kwota przekracza 100 zł jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do: za m-c styczeń do 15 stycznia(podatek rolny i leśny) do30 stycznia (podatek od nieruchomości) , pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca.PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy.


Podatnicy podatku

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.


Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.


Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie: do dnia 15 lutego - I rata, do dnia 15 września - II rata, każdego roku.


Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. Po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 •  do dnia 15 września danego roku - II rata.

2. Od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikami o posiadanych środkach transportowych.

Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49
 • Osobiście – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok. 4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.


Podstawa prawna:OPŁATA TARGOWA

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.


Targowiska to  wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel.


Co nie podlega opłacie targowej

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.


Stawki opłaty targowej

Dzienna stawka opłaty targowej wynosi – 20,00 zł.


Inkasent opłaty targowej

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.
 • Uchwała Nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 marca 2013r w sprawie stawek opłaty targowej.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2023 r.


Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Producent rolny to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Gospodarstwo rolne? Komu przysługuje?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w ramach ustalonego limitu rocznego.


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie:

 • I termin od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
 • II termin od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.  wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.


Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:


 • 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
 • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Miejsce składania dokumentów:

 • Pocztą ‒ na adres: Urząd Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49,
 • Osobiście – na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Tymbarku, sekretariat – pok.4, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30–15.30.


Decyzję określającą limit roczny oraz kwotę zwrotu podatku akcyzowego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminie:

 • od 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
 • od 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( t. j.Dz.U. z 201 5 r poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. ( Dz.U.2022,poz. 2832).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.


ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


Zgodnie z art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) Wójt Gminy na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych może :

 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe , odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części , w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.


Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę

Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, do wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek załączają:

 • dokumenty określające sytuację materialną rodziny podatnika np. zaświadczenie dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • rachunki bieżącego utrzymania np. za dostarczoną energię, wodę, gaz, za leki i inne,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na sytuację podatnika.Osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą do wniosku przedkładają:

 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • sprawozdanie o sytuacji finansowej za ostatnie 3 lata sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (np. bilans, rachunek zysków i start, zestawienie księgi przychodów i rozchodów, rozliczenie PIT) lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania,
 • inne informacje, które zdaniem podatnika mają znaczenie w prowadzonym postępowaniu podatkowym, informacje o zaistniałych okolicznościach (np . zdarzenia losowe),
 • oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • pisemnej informacji czy podatnik wnioskuje o udzielenie ww. ulgi w ramach pomocy de minimis,
 • w przypadku, gdy opisywana przez podatnika wnioskowana ulga nie będzie stanowiła pomocy publicznej należy przedstawić uzasadnione stanowisko w tej sprawie,
 • w przypadku wnioskowania o pomoc de minimis: formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy w roku bieżącymi w 2 lat poprzedzających, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie (art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegających się o pomoc de minimis).ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
posiadanie zezwolenia wydanego przez wójta gminy Tymbark,
wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

 • dla punktu detalicznego na 2 lata,
 • dla punktu gastronomicznego na 4 lata,
 • dla punktu cateringowego na 2 lata,


Opłaty

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty.


Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r. wynoszą:
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2 100 z ł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.


Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.


Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Urząd Gminy w Tymbarku
Bank Spółdzielczy w Limanowej
47 88040000 0060 0018 4885 0012


Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku.


Zezwolenie cofa się w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

 • sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.


Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.),
 • Uchwała NR XXXIXI/236/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Tymbark,
 • Uchwała NR XXXIX/235/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tymbark miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.