Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Tymbark w roku 2023

GMINA Tymbark od2 stycznia 2023 r. rozpoczyna przyjmowanie nowych wniosków od mieszkańców o zakup preferencyjny węgla w 2023 r. a ich nabór będzie trwał do dnia 15 kwietnia 2023r.Wnioski o zakup muszą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.


W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.


1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do Wójta Gminy przez osoby fizyczne, które spełnią warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

a) w formie papierowej do:

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

  Uwaga; wniosek należy wypełnić i podpisać czytelnie

b) za pośrednictwem EPUAP skrytka /GOPSTymbark/SkrytkaESP

Uwaga; wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym 


2. Informację o pozytywnej weryfikacji wniosku, GOPS przekazuje wnioskodawcy telefonicznie, poda również informację o wysokości kwoty do zapłaty,


3. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji telefonicznej o wysokości kwoty, wpłaca na podany numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Tymbarku kwotę należną za węgiel.


Koszt 1 tony wynosi 1880 zł

Dane do wpłaty; Urząd Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49,

Nr konta bankowego Urzędu Gminy w Tymbarku, na który należy dokonać opłaty za węgiel:

47 8804 0000 0060 0018 4885 0012 


Tytuł przelewu; asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.


Przykład; węgiel– 1,5 tony, Anna Nowak, Tymbark 9994. Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy w Tymbarku wystawi imienną fakturę, którą otrzyma wnioskodawca i będzie ona stanowiła podstawę do odbioru węgla.


5. Odbiór węgla będzie odbywał się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tymbarku z siedzibą w Podłopieniu 276 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru przez wnioskodawcę, nr tel. 18 3325 343


Węgiel może odebrać wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem osobistym.

Węgiel można odebrać własnym transportem lub może być dostarczony przez Zakład Gospodarki Komunalnej za dodatkową opłatą. Zakład może również odpłatnie workować ekogroszek po wcześniejszym uzgodnieniu tej usługi z Zakładem.


6. Węgiel pochodzi z polskiej kopalni „Sobieski” Jaworzno na podstawie umowy dostawy zawartej ze spółka TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie.


7. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel posiada niezbędne certyfikaty jakości.


Wniosek do pobrania