Wykaz rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Limanowej


56 8804 0000 0060 0600 2648 0001 - rachunek bieżący budżetu gminy służący do gromadzenia dochodów z tytułu  subwencji, dotacji i należnych udziałów w podatkach  pośrednich

47 8804 0000 0060 0018 4885 0012 - rachunek dochodów realizowanych przez Urząd Gminy (dotyczy wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych należności  niepodatkowych  np. czynsze, dzierżawy)

20 8804 0000 0060 0018 4885 0013 - rachunek wydatków realizowanych przez Urząd Gminy (wpłaty z tytułu zwrotu wydatków)

90 8804 0000 0060 0018 4885 0014 - rachunek pomocniczy (wpłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności)


36 8804 0000 0060 0018 4885 0016 - rachunek pomocniczy - sumy depozytowe (wpłaty wadium oraz kwot z tytułu zabezpieczenia należnego wykonania umowy)
Adres do korespondencji - dane do faktury:

Gmina Tymbark
Urząd Gminy w Tymbarku
34-650 Tymbark 49
NIP: 737-13-62-818
REGON: 000550781