Zadania

Zadania własne gminy obejmują w szczególności następujące sprawy:


 1. Ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska.
 2. Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.
 3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, czystości i usuwania ścieków komunalnych, zapewnienia czystości oraz utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną.
 4. Lokalnego transportu zbiorowego.
 5. Ochrony zdrowia.
 6. Pomocy społecznej, w tym - ośrodków i zakładów opiekuńczych.
 7. Komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
 8. Oświaty, w tym – szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 9. Kultury, w tym - bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury.
 10. Kultury fizycznej, w tym - terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 11. Targowisk i hal targowych.
 12. Zieleni komunalnej i zadrzewień.
 13. Cmentarzy komunalnych.
 14. Porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 15. Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 16. Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.
 17. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej.
 18. Promocji gminy.
 19. Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 20. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.