Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Tymbarku • Procedury określają sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy w Tymbarku w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Każdy pracownik, niezależnie od niniejszych procedur, ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi
  na terenie siedziby Urzędu.


Pracownik Urzędu Gminy widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Urzędu Gminy i użyła dzwonka znajdującego się przed wejściem
do urzędu lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę
w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić w Urzędzie i kieruje daną osobę do określonego biura, w zależności od zakresu sprawy.


 • Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności pracownika merytorycznego danego Referatu czy też pracownika zatrudnionego na samodzielnym stanowisku, pracownik powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika lub Kierownika danego Referatu o takiej potrzebie.
 • Powiadomiony pracownik danego Referatu udaje się niezwłocznie do sekretariatu i jeżeli jest taka możliwość lub prośba klienta Urzędu pomaga w dostaniu się do właściwego biura lub sekretariacie udziela informacji czy wyjaśnień, przyjmując i wydając dokumenty.
 • Po zakończeniu obsługi pracownik Urzędu Gminy służy pomocą osobie
  ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku Urzędu.


 • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego.
 • Aby skorzystać z usługi tłumacza języka migowego należy wcześniej zgłosić do Urzędu Gminy zamiar skorzystania z tłumacza. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie Gminy oraz wskazać metodę komunikowania się.
 • Zgłoszenie można dokonać w następujący sposób:

- wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszych procedur i przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug.tymbark@tymbark.pl z treścią w tytule: „Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w Urzędzie Gminy w Tymbarku” lub faksem na numer: 18 33 25 632.
- listownie - na adres: Urząd Gminy w Tymbarku 34-650 Tymbark 49.
- telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu: 18 33 25 637, 18 3325 637, 18 3325 638, 18 3325 639.


W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, istnieje możliwości spotkania się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach po wcześniejszym ustaleniu w terminie 7 dni przed planowaną wizytą.
Wymaga to wcześniejszych uzgodnień za pomocą:

 • kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 18 3325 637, 18 3325 638, 18 3325 639
 • lub mailowo ug.tymbar@tymbark.pl


W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Gminy Tymbark oraz Biuletynu Informacji Publicznej zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu 18 3325 637, 18 3325 638, 18 3325 639,
 • lub mailowo ug.tymbar@tymbark.pl


 • W przypadku braku możliwości zapewnienia osobom o szczególnych potrzebach, w tym osobom niepełnosprawnym, osłabionym chorobami, osobom starszym, które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do Urzędu Gminy w celu załatwienia ważnej sprawy, oraz występuje u nich brak dostępności cyfrowej - mogą otrzymać pomoc alternatywną w załatwieniu niektórych spraw przez Urząd Gminy - „Mobilnego Urzędnika” bez konieczności wychodzenia z domu.
 • Skorzystanie z usługi Mobilnego Urzędnika wymaga wcześniejszego zgłoszenia do Urzędu Gminy chęci  skorzystania z tej pomocy.
 • Zgłoszenie można dokonać
 • W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego dotyczy sprawa, a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu do kontaktu. Następnie, pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za realizację wskazanego zadania, skontaktuje się z mieszkańcem, by ustalić dogodny termin wizyty i sposób załatwienia sprawy. Urzędnik dostarczy bezpośrednio do domu wszystkie potrzebne druki wniosków, pomoże w ich wypełnieniu oraz przyjmie je i zarejestruje w urzędzie.
 • Pomoc Mobilnego Urzędnika będzie udzielana tylko w tych sprawach, których załatwienie wymaga osobistego przybycia mieszańca do urzędu
 • Następujące usługi można uzyskać w ramach Mobilnego Urzędnika;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach Mobilnego Urzędnika będą za każdym razem potwierdzane telefonicznie w dniu obsługi zgłoszenia.
 • W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane imię i nazwisko pracownika, który będzie dokonywał obsługi. Przed rozpoczęciem obsługi pracownik wylegitymuje się, pokazując legitymacje służbową pracownika samorządowego.
 • Wszelkie uwagi dotyczące Mobilnego Urzędnika należy kierować do Sekretarza Gminy;
 • telefonicznie -pod numerem telefonu: 18 33 25 637, 18 3325 637, 18 3325 638, 18 3325 639,
 • wysyłając zgłoszenie na adres e-mailug.tymbark@tymbark.pl
 • wydanie dowodu osobistego,
 • pełnomocnictwo do głosowania,
 • wpis, zmiana, wykreślenie, wznowienie i zawieszenie działalności gospodarczej;
 • stwierdzenie własnoręczności podpisu,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49
 • pocztą elektroniczną na adres: ug.tymbar@tymbark.pl
 • telefonicznie na numer: 18 3325 637, 18 3325 638, 18 3325 639,