PROCEDURA EWAKUACJI

pracowników oraz osób czasowo przebywających
na terenie Urzędu Gminy w Tymbarku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mających siedzibę w budynku Tymbark 49Cel procedury:

Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Tymbarku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mających siedzibę w budynku Tymbark 49.


Przedmiot i zakres stosowania:

Procedura ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie Urzędu Gminy w Tymbarku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mających siedzibę w budynku Tymbark 49. zwana dalej „Procedurą” określa tryb postępowania oraz uprawnienia i odpowiedzialności osób zajmujących się ewakuacją z budynku Tymbark 49. Osoby te realizują niezbędne działania począwszy od stwierdzenia symptomów wskazujących na konieczność rozpoczęcia ewakuacji pracowników oraz osób czasowo przebywających na terenie tego budynku.


Ogólne zasady ewakuacji:

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze – poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe – pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ewakuacyjna. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ewakuacyjnej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. W miarę możliwości należy pomóc w ewakuacji osobom o ograniczonej mobilności, osobom
z niepełnosprawnościami lub osobom ze szczególnymi potrzebami, które z innych powodów mają utrudnioną możliwość ewakuacji.


Obowiązki administratora budynku:

Kierownik Urzędu Gminy w Tymbarku lub osoba przez niego wskazana realizująca zadania zarządcy budynku oraz terenu wokół budynku w ramach zapewnienia ochrony przeciwpożarowej zobowiązana jest:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, lub teren wokół budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic
  w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, lub na terenie wokół budynku, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, lub teren wokół budynku do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • wyposażyć budynek w plany ewakuacji oraz oznaczenie dróg ewakuacji i stref pożarowych w budynku;
 • wyposażyć budynek w sprzęt do ewakuacji.


Podstawy uruchomienia procedury – zarządzenia ewakuacji:

 • pożar – gdy nieskuteczna jest likwidacja pożaru podręcznymi środkami gaśniczymi;
 • zamach terrorystyczny – otrzymanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innego środka niebezpiecznego;
 • zagrożenie NSCH (niebezpieczną substancją chemiczną) – jeżeli czas dojścia skażonego obłoku powietrza jest większy niż 15 minut;
 • zagrożenie katastrofą budowlaną;
 • zagrożenie wybuchem gazu;
 • inne.


Organizacja ewakuacji:

Każda osoba, która zauważyła pożar lub uzyskała informację o pożarze czy innym zagrożeniu, obowiązana jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast:

 • zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie niebezpiecznego zdarzenia narażone na jego skutki;
 • powiadomić Wójta Gminy Tymbark, Sekretarza Gminy Tymbark, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku


Decyzja o ewakuacji :

 • Decyzję o ewakuacji i ojej zakresie (z całego budynku lub z części budynku) zarządza Wójt Gminy lub w przypadku jego nieobecności Sekretarz Gminy.
 • W nagłych przypadkach decyzję o ewakuacji może podjąć osoba, która pierwsza zauważyła zagrożenie. W każdym przypadku, o podjętej decyzji, należy niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub osobę przez niego upoważnioną.


Sygnał alarmowy informujący o ogłoszonej ewakuacji:

 • Sygnał wzywający do opuszczenia budynku przekazuje Wójt Gminy w przypadku jego nieobecności Sekretarz Gminy.
 • Osoba o której mowa w ust. 1, wyznacza osoby odpowiedzialne za powiadomienie osób przebywających w poszczególnych częściach budynku,
 • Osoba, o której mowa w ust. 1, wyznacza osoby, które będą obsługiwać sprzęt ewakuacyjny (krzesło ewakuacyjne, maty ewakuacyjne, nosze płachtowe lub inne),
 • Sprzęt ewakuacyjny (krzesło ewakuacyjne, maty ewakuacyjne, nosze płachtowe) znajduje się w na II piętrze budynku pokój nr 12 w odpowiedni sposób oznakowany.
 • Sygnałem alarmowym informującym o ogłoszonej ewakuacji jest:
 • sygnał dźwiękowy lub dzwonek ręczny.
 • przekazywany ustnie przez megafon komunikat o treści: „Uwaga, uwaga, ze względów bezpieczeństwa prosimy o natychmiastowe opuszczenie budynku. Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń przekazywanych przez wyznaczonych pracowników”.


Miejsce zbiórki osób ewakuowanych:

 • Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu odpowiedzialni są za powiadomienie i przeprowadzenie ewakuacji swoich pracowników.
 • Pracownicy urzędu, którzy obsługiwali w chwili powstania zagrożenia klientów lub osoby spoza urzędu, odpowiedzialni są za przekazanie im instrukcji ewakuacyjnych i wskazanie drogi ewakuacji i miejsca zbiórki.
 • Miejsce zbiórki osób ewakuowanych z budynku zostało wyznaczone na płycie Rynku.
 • Jeśli nie można ewakuować z budynku osoby o utrudnionej mobilności
  lub osoby omdlałej należy ją doprowadzić lub przenieść w bezpieczne miejsce oczekiwania.
 • O miejscu pobytu tych osób należy natychmiast po przybyciu na miejsce zbiórki powiadomić Koordynatora Ewakuacji.
 • Do czasu przybycia służb ratowniczych osobom ewakuowanym nie wolno oddalać się z miejsca zbiórki.


Kierownik akcji ewakuacyjnej –„Koordynator”:

 • Do chwili przybycia jednostek Straży Pożarnej akcją ratowniczą kieruje: „KOORDYNATOR” Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy a pod nieobecność wyżej wymienionych osoba zajmująca najwyższe stanowisko kierownicze spośród obecnych.
 • Na czas akcji ewakuacyjnej Kierownik Ewakuacji zakłada odblaskową kamizelkę z napisem „KOORDYNATOR”,
 • Koordynatorowi ewakuacji należy zgłaszać wszystkie informacje dotyczące zagrożenia życia lub zdrowia osób, które mogły pozostać w budynku
  w szczególności o miejscach przebywania osób ze szczególnymi potrzebami, które nie mogły same się ewakuować.
 • W przypadku powstania zagrożenia życia „Koordynator” obowiązany jest podejmować wszelkie działania, przy wykorzystaniu dostępnych sił i środków, do jak najszybszego ratowania ludzi, jeśli nie pociąga to za sobą narażenia życia lub zdrowia innych osób.
 • Obowiązki „Koordynatora” akcji ratowniczej:
 • Osoba odpowiedzialna za zamknięcie głównego zaworu gazu to: robotnik gospodarczy.
 • Prąd odłączany jest za pomocą pożarowego wyłącznika prądu, po zakończeniu ewakuacji, na polecenie Koordynatoraakcji ratowniczej.
 • Osoba odpowiedzialna za użycie pożarowego wyłącznika prądu to: Inspektor ds. Inwestycji.
 • niezwłocznie zapoznać się z zaistniałym wydarzeniem,
 • w razie potrzeby wydać decyzję o przystąpieniu do całkowitej lub częściowej ewakuacji osób z zagrożonych pomieszczeń,
 • utworzyć grupy ratownicze do realizacji zróżnicowanych zadań ewakuacyjnych,
 • wydać decyzję o ewentualnej ewakuacji mienia oraz sposobie jego zabezpieczenia,
 • nie dopuścić do powstania paniki wśród osób ewakuowanych,
 • zebrać informację o liczbie osób ewakuowanych w miejscu zbiórki,
 • po przyjeździe jednostek Straży Pożarnej niezwłocznie zapoznać ich dowódcę z zaistniałą sytuacją,
 • przekazać kierownictwo akcją ewakuacyjną dowódcy Straży Pożarnej
  i pozostawać do jego dyspozycji,
 • po zakończeniu ewakuacji sprawdzić na podstawie listy obecności liczbę osób ewakuowanych, a następnie przekazać tę informację służbom ratowniczym,
 • współdziałać z dowódcą Straży Pożarnej przez cały okres prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zabezpieczyć teren akcji ratowniczej po jej zakończeniu,
 • po zakończonej akcji ratowniczej podjąć decyzję o odwołaniu alarmu, tzn. powrocie do pracy, względnie rozejściu się do domów.


Obowiązki pracowników w przypadku ogłoszenia ewakuacji budynku:

W przypadku zarządzenia ewakuacji budynku urzędu pracownicy zobowiązani są:

 • przerwać natychmiast pracę,
 • poinformować osoby czasowo przebywające w budynku o konieczności opuszczenia go,
 • wykonywać polecenia osób kierujących ewakuacją,
 • jeśli jest możliwość zamknąć szafy z dokumentami zawierającymi dane osobowe i dane poufne,
 • jeśli jest możliwość zabrać ze sobą wartościowe przedmioty typu, np. laptop, pieczątki itp.,
 • ostatni opuszczający biuro pracownik, sprawdza czy nikt w nim nie pozostał (sprawdza zakamarki), i jeżeli warunki na to pozwolą zamyka okna i drzwi pozostawiając od strony zewnętrznej klucz w zamku (drzwi należy pozostawić niezamknięte),
 • udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego,
 • osoby z ograniczoną zdolnością poruszania należy ewakuować z obiektu
  przy pomocy innych pracowników, jeżeli osoba z ograniczoną zdolnością poruszania się będzie znajdowała się na piętrze, należy ją wziąć we dwie osoby na ręce i znieść na parter, można do tego celu użyć specjalistycznego sprzętu ewakuacyjnego (jeśli jest) lub zwykłego krzesła; w przypadku braku możliwości ewakuacji osoby z ograniczoną mobilnością z budynku należy przenieść ją do bezpiecznego miejsca oczekiwania,
 • w czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój,
 • poruszać się szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych osób,
 • poruszać się tylko w kierunku ewakuacji (a nie w przeciwnym), nie wolno zatrzymywać się,
 • w razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie, należy natychmiast zgłosić ten fakt Koordynatorowi oraz jednostkom ratowniczym przybyłym
  na miejsce akcji,
 • dopilnować, aby w miejscu zbiórki nie nastąpiła blokada dojazdu dla służb ratowniczych.
 • właściwy pracownik Referatu Organizacyjnego zabiera listę obecności na miejsce zbiórki.

Określone w niniejszym paragrafie zasady postępowania obowiązują również osoby nie będące pracownikami znajdujące się w budynku w chwili ewakuacji.


W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

 • Dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę.
 • Przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.
 • Zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób,


Zasady dotyczące ewakuacji z budynku przy silnym zadymieniu:

 • poruszać się w pozycji pochylonej,
 • usta i nos w miarę możliwości zasłaniać chustką zmoczoną w wodzie w celu ułatwienia oddychania,
 • poruszać się wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do kierunku ruchu,
 • zejść na piętro poniżej palącego się pomieszczenia lub wyjść na zewnątrz budynku,
 • kierować się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, zgodnie
  z oznakowaniem,
 • zapobiegać panice, nie przechodzić w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji oraz nie zatrzymywać się lub w inny sposób nie tamować ruchu,
 • pomagać w ewakuacji ludzi i mienia,
 • osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników, to jest osobom prowadzącym ewakuację: kierującym ewakuacją, służbom ratowniczym,
 • po zakończeniu ewakuacji należy sprawdzić, czy wszystkich ewakuowano.


Wykaz telefonów alarmowych:

Ogólny numer alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997, 112

Pogotowie Gazowe: 992

Pogotowie Energetyczne: 991

Inne; 661 717 973 lub 728 348 405 lub 693 721 301 lub 728 365 884


Znaki ewakuacyjne zastosowane w budynku:

 1. PUNKT ZBIÓRKI

2.  PUNKT ZBIÓRKI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

3. DROGA EWAKUACYJNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

4. WYJŚCIE EWAKUACYJNE

5. KIERUNEK EWAKUACJI

6. OKNO EWAKUACYJNE

7. OZNACZENIE MIEJSCA Z KRZESŁEM EWAKUACYJNYM