STANDARDY OBSŁUGI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W URZĘDZIE GMINY W TYMBARKU


Standardy obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Tymbarku określają wymogi dotyczące dostosowania sposobu komunikacji, miejsc obsługi klienta oraz świadczonych usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.


  • Dostępność architektoniczna przestrzeni obsługi klienta


Kancelaria / punkt obsługi klienta znajdują się w widocznym miejscu, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. Kancelaria zlokalizowana jest na I piętrze budynku pok. nr 4 dojście od drzwi wejściowych schodami, brak windy, podjazdów. Punkt informacyjny dostępny na parterze przy wejściu głównym do budynku. Kondygnacja ta jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W punkcie informacyjnym zapewniono przestrzeń do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. Do czasu zapewnienia pełnej dostępności budynku klient mający trudności w poruszaniu się może skorzystać z dzwonka w celu wezwania pracownika.

Stanowiska do obsługi mają blat na wysokości od 95 do 110 cm i jest przystosowanie do obsługi osób w pozycji stojącej.

Przynajmniej jedno stanowisko jest dostosowane do osób poruszających się
na wózku. Dolna krawędź blatu znajduje się na wysokości 70 cm, a górna
na wysokości od 74 do 80 cm od poziomu posadzki.

Przy każdym stanowisku obsługi twarz osoby obsługującej jest równomiernie oświetlona światłem rozproszonym, a za osobą obsługującą nie ma okna lub źródła oświetlenia.

W Urzędzie, w pobliżu kancelarii oraz punku obsługi klienta zlokalizowany jest kącik dla dzieci. Ułatwia to załatwienie sprawy urzędowej osobom z małymi dziećmi.

Budynek Urzędu oznaczony jest tablicą informacyjną oraz piktogramami informującymi o udogodnieniach dla osób ze szczególnymi potrzebami. Piktogramy umieszczone przy drzwiach wejściowych Urzędu.


  •  Dostępność informacyjno-komunikacyjna obsługi klienta


W przestrzeni obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Tymbarku nie ma stanowisk wyposażonych w stanowiskową pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może skorzystać z wyciszonego pokoju.

Urząd Gminy zapewnia na wniosek osoby z szczególnymi potrzebami dostęp do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) oraz Systemu Językowo-Migowego (SJM). Formularz wniosku dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w wersji papierowej w kancelarii i w punkcie informacyjnym.

Stanowiska obsługi klienta wyposażone są w ramki do podpisu ułatwiające złożenie podpisu przez osobę niewidomą.

Przy stanowiskach obsługi klienta dostępne są wzory dokumentów i inne materiały (ulotki) w druku powiększonym.

Urząd umożliwia obsługę poprzez środki wspierające komunikowanie się takie, jak:

- poczta elektroniczna: ug.tymbark@tymbark.pl,

- wiadomości wysyłane przez komunikator internetowy: www.facebook.com/GminaTymbark

- komunikacja audiowizualna www.facebook.com/GminaTymbark

- strona dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Urząd zapewnia komunikację w formie określonej we wniosku przez osobę
z niepełnosprawnościami. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu – www.tymbark.pl w zakładce „Urząd Gminy – informacja dla osób niesłyszących”.


  •  Zasady obsługi klienta


Pracownik kancelarii / punktu informacyjnego wychodzi z inicjatywą nawiązania kontaktu z klientami o szczególnych potrzebach. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych, kobiet w ciąży, osób z dziećmi do lat 4, osób poruszających się z białą laską lub z psem przewodnikiem, które znajdą się w budynku Urzędu lub jego otoczeniu. Osoby o szczególnych potrzebach obsługiwane są poza kolejnością.
W sytuacji, gdy w Urzędzie jest wielu interesantów, pracownik ma prawo zaprosić osobę o szczególnych potrzebach do obsługi poza kolejnością.

Niewidomy interesant może przyjść do Urzędu z psem przewodnikiem i nie musi zgłaszać tego faktu. Pracownicy Urzędu są gotowi do wypełnienia za osobę niewidomą lub niedowidzącą składanych dokumentów. W takim przypadku
po wypełnieniu wniosku pracownik zobowiązany jest odczytać wypełniony dokument klientowi do jego akceptacji.

Każdy interesant o szczególnych potrzebach ma prawo je zgłosić pracownikom Urzędu. Wszelkie informacje dotyczące dostępności Urzędu dla interesantów o szczególnych potrzebach można znaleźć na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Urząd Gminy”.

Z zasadami dostępności obsługi klienta w Urzędzie należy zapoznać wszystkich pracowników obsługujących klientów.