Odbiór odpadów

Wójt Gminy Tymbark informuje, iż firmą, która odbiera odpady w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tymbark jest:


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa


 SEKRETARIAT
Tel. +48 18 26 250 95 wew. 27
Fax: +48 18 262 53 53
e-mail: sylwia@pukempol.pl
czynne: od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00-15:00


Gminny punkt zbiórki odpadów problematycznych (w tym odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych) znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku.


Podstawowe informacje

Zgodnie z art. 6h - ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) - obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ciąży na właścicielach nieruchomości  położonych na terenie Gminy Tymbark, na których zamieszkują mieszkańcy.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.


W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.


Złożenie deklaracji

Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.


Zgodnie z art. 6m ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Zgodnie z art. 6m ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust 2.


Przepisu art. 6m ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość:

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia,

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.


Termin płatności

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r. wynosi 27,00 zł od osoby za miesiąc, w przypadku posiadania kompostownika 26,00 zł .

Gdy właściciel nieruchomości nie będzie segregował odpadów zostanie mu naliczona opłata podwyższona w wysokości 81,00 zł od osoby za miesiąc.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie):

  • za I kwartał - do 31 stycznia danego roku,
  • za II kwartał  - do 30 kwietnia danego roku,
  • za III kwartał - do 31 lipca danego roku,
  • za  IV kwartał - do 31 października danego roku.


Prosimy o dokonywanie płatności w następujący sposób:

  • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany przez Urząd Gminy w Tymbarku,
  • w bankach na terenie Gminy Tymbark (w Banku Spółdzielczym bezpłatnie).


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).