Śluby

Ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego

Ślub cywilny uznawany jest przez wszystkie organy administracyjne i urzędy. Można zawrzeć w każdym urzędzie w Polsce, nie obwiązuje rejonizacja. Należy zgłosić się przynajmniej miesiąc i jeden dzień wcześniej.

Wymagane dokumenty podczas zgłoszenia:

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dowód osobisty lub paszport)
 • Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia (nie dotyczy osób, których akty urodzenia zostały sporządzone w USC w Tymbarku).
 • Pisemne zapewnienie, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” złożone przed kierownikiem USC.

Wymagane dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego:

 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.
 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch świadków.
 • Podanie o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa


Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.


Ślub konkordatowy

Do zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wymagane są następujące dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dowód osobisty lub paszport)
 • Odpisy skrócone aktów urodzeń nupturientów wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia
 • Pisemne zapewnienie, że "nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.


Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.


Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego. Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa - złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości wnioskodawców.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 39 zł


Tryb odwoławczy: Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi: Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).

3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 – j.t.).


Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

Wymagane dokumenty:

 • Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 • Cudzoziemcy składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 •  Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.


Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł


Tryb odwoławczy: Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym.

Uwagi: Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem USC w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.

Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje się na podstawie złożonych aktów stanu cywilnego i zapewnień, o których mowa wyżej. Zaświadczenie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób wstępujących w związek małżeński. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa, zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).
3.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 – j.t.).
4.Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2015.388- j.t.).


Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 • Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
 • Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
 • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.


Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł


Tryb odwoławczy: Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.

Uwagi: Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłata skarbowa:

a) 22 zł - za odpis skrócony,
b) 33 zł - za odpis zupełny,
c) 24 zł - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
d) 26 zł - za inne zaświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w Banku lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tymbark do miesiąca.


Tryb odwoławczy: Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC Tymbark, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi: Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.
 • Oryginał aktu stanu cywilnego, który podlega wpisaniu, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - 50 zł. (Do 1 miesiąca).


Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Tymbark, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi: Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).

Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego.
 • Zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłata skarbowa za zarejestrowanie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego za granicą i nie zarejestrowanego w księgach stanu cywilnego - 39 zł.


Tryb odwoławczy: Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC Tymbark, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi: Urodzenie, zawarcie małżeństwa lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Dowodami w postępowaniu są: pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza w odniesieniu do aktu urodzenia; karta zgonu w odniesieniu do aktu zgonu. Wnioskodawcą może być osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, osoba, która wykaże interes prawny lub osoba, która wykaże interes faktyczny w rejestracji zgonu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267-j.t.).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej)
 • Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 • Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.


Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 37 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. 


Tryb odwoławczy: Od decyzji wydanej przez Kierownika USC Tymbark przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi: Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

 a) imienia ośmieszającego,
    b) na imię używane,
    c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
    d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek o zmianę imienia składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy). Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783- j.t.).

Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca

Wymagane dokumenty: 

Do wglądu: dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża.

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez kierownika USC Tymbark, przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi: Jeżeli matka/ojciec małoletniego dziecka zawarła/zawarł małżeństwo z mężczyzną/kobietą, który/-a nie jest ojcem/matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca lub matki utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP. Oświadczenie takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014.1741).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U. 2012.788-j.t.).
 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 388).