Wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów, zgłaszanie usunięcia

Wójt Gminy Tymbark informuje, że z dniem 17 czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa rosnącego

w zadrzewieniach, jeżeli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topól, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Obowiązek ten dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zgłoszenie, powinno zawierać Imię i Nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapę określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.


W przypadku braku wszystkich elementów zgłoszenia Wójt Gminy w drodze postanowienia nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przez zgłaszającego postanowienia.


Wójt Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:

 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm.

Z oględzin sporządza się protokół.


Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:
  1. Na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody (Pomnik Przyrody, Natura 2000, Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu)
 2. gdy drzewo spełnia kryteria określone w art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne, naukowe, estetyczne i krajobrazowe)

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.


Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia i pomimo sprzeciwu Wójta Gminy, będzie skutkowało nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej, jak za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia.


Jeżeli Wójt Gminy w terminie 14 dni nie wniesie sprzeciwu, drzewo można usunąć.


W przypadku nieusunięcia drzewa w ciągu 6 miesięcy od dnia przeprowadzonych oględzin, należy ponownie wystąpić ze zgłoszeniem.


Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin, wystąpi się o wydanie decyzji na budowę, a budowa ta będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, Wójt Gminy w drodze decyzji nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo.


Wszelkie pytania lub wątpliwości, proszę kierować do: Tadeusz Rybka -  inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa u g. w Tymbarku tel.18 33 25 637 wew.29 e- mail: t.rybka@tymbark.pl.


Wydawanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewów na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości

Podstawa prawna:

art. 83, 83a, 83b, 83c, 83d, 83e, 83f, 84, 85, 86, 87  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 3134 ze zm.). art. 35, 77, 50 § 1i 2, 107 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). 5. część III ust. 44 – zwolnienia pkt. 6 oraz  część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, ze zm.).              
 
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów przygotowany w oparciu o art. 83b ustawy o ochronie przyrody, zawierający:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela  nieruchomości albo właściciela urządzeń, jeżeli drzewa i krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. (art.49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2.oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

3.zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4:

4.nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5.obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo:

a)posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6.wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7.miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usuniecie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8.rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9.projekt planu:

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych, jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub

b)  przesadzenia drzewa lub krzewu

– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10.decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11.zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia (decyzji) Wójta na usunięcie między innymi:

1.krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2.krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3.drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a.100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4.drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5.drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6.drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

7.drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (na usunięcie drzew lub krzewów owocowych z terenów zielonych publicznie dostępnych wymagane jest zyskanie  zezwolenia);

8.drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

9.drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

10.drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

11.drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

12.drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13.prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14.drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

1) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

2) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

15.drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w    przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

złom – to drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

wywrot - to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej


Forma  załatwienia

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów


Termin załatwienia sprawy:

1. W ciągu 1 miesiąca.

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. 


Wnioski można składać:

1. Sekretariat Urzędu Gminy w Tymbarku


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

1. Protokół z oględzin w terenie lub rozprawy administracyjnej w terenie z udziałem stron.


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu,
za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.(art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1i 2 Kpa).


Opłaty:

1. Wniosek  zwolniony od opłaty skarbowej

2. Decyzja zwolniona od opłaty skarbowej

3. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 


Dodatkowe informacje:

Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów może być wydawana z naliczeniem opłaty. Jednak są przypadki, w których nie nalicza się opłat za wycinkę tj.:

1.drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2.drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3.drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4.drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5.drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6.drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

8.krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2,

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

9.drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

10.drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

11.topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

12.drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

13.drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

14.drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

15.drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.


Właściwa pielęgnacja drzew!!!!

Zgodnie z znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu);

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie lub zniszczenie drzewa podlega karze administracyjnej. Karę wpłaca się w wysokości 30 % zaraz po ostateczności decyzji a 70 % wysokości kary można odroczyć na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności.

Wójt, burmistrz alba prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu (w tym za usunięcie ponad 50% gałęzi);

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa (w tym za usunięcie ponad 30% gałęzi).