Rolnictwo

Teren gminy Tymbark ma ukształtowanie górzyste, przeważają stoki o nachyleniu od 2 do 12 stopni o różnych wystawach. Gleby na terenie gminy należą prawie w całości do kompleksu górskiego brunatnego. Są to gleby szkieletowe, brunatne oraz mady górskie. Gleby szkieletowe występują pod lasami w najwyżej położonych terenach. Przeważają gleby klasy IV i V o małej żyzności i urodzajności, trudno przepuszczalne oraz ciężkie do uprawy.

Rolnictwo gminy przedstawia sobą znaczny potencjał, który w żadnym wypadku nie może być pominięty przy określaniu kierunku rozwoju gminy, a przeciwnie powinien stanowić ważny jego element. Potencjał ten to areał i istniejące środki produkcji (budynki, maszyny), a także ludzie i ich umiejętności.
Czyste środowisko i zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości, stwarza możliwość rozwoju gospodarki rolnej z wykorzystaniem zasad rolnictwa ekologicznego. Może to wpływać na wzrost opłacalności produkcji i rozwój agroturystyki lub ekoturystyki, oraz przetwórstwa lokalnego.WAŻNE KOMUNIKATY DLA ROLNIKÓW


Informacja dotycząca sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego.

Sprzedaż bezpośrednia  produktów pochodzenia roślinnego polega na sprzedaży przez rolnika odbiorcy indywidualnemu wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym płodów rolnych bez udziału pośredników. Sprzedaż może odbywać się bezpośrednio w gospodarstwie rolnym, na targowiskach, kiermaszach, przy drodze. Do produktów pochodzenia roślinnego zaliczamy: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane. Produkty te mogą być transportowane, składowane i obsługiwane pod warunkiem, że to nie wpływa w sposób znaczący na zmianę ich jakości. Mogą podlegać zabiegom zapewniającym lepszy ich wygląd np. mycie warzyw, usuwanie liści, sortowanie, owoców suszeniu zbóż. Natomiast nie mogą podlegać takim czynnościom jak np. krojenie, szatkowanie, wyciskanie soku. Rolnik zamierzający sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego ma obowiązek zarejestrowania swojej działalności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej do 14 dni przed zamierzeniem prowadzenia sprzedaży.
 

Wnioski należy składać w siedzibie:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej
34-600 Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 16 b
tel. 18 3372101 godz. 7.00 – 15.00
lub na stronie internetowej PSSE Limanowa

Informacja dotycząca zasad przeprowadzenia uboju zwierząt dużych na terenie gospodarstwa rolnego w celu produkcji mięsa na własny użytek.


Ubój przeżuwaczy

W gospodarstwie rolnym można ubijać : cielęta do 6-tego miesiąca życia,  pozostałe gatunki   tj. owce i  kozy  bez ograniczeń wiekowych i ilościowych. Posiadacz zwierząt informuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej o zamiarze dokonania uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Bronisława Czecha 6
34-600 Limanowa
tel./ faks 18 33 71 761
mail : piwlim@poczta.onet.pl


Powiatowy Lekarz Weterynarii Jerzy Joniec.

 Informacja o boju powinna być przekazywana na odpowiednim formularzu  (zał. 1) zawierającym:
1.  Informację o zamiarze przeprowadzenia uboju, która określa:

- gatunek zwierząt poddanych ubojowi,
- liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
- numer identyfikacyjny zwierzęcia ( lub zwierząt ) poddawanych ubojowi,
- miejsce i termin uboju,
- imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju.

2.  Oświadczenie o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka.
3.  Informacja o zgłoszeniu lub nie zgłoszeniu do badania poubojowego mięsa ze zwierząt poddawanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny.


Ubój trzody chlewnej

W gospodarstwie rolnym można w ciągu roku dokonać uboju jednej sztuki trzody chlewnej. Zamiar uboju  należy zgłosić telefonicznie lub pisemnie do lekarza weterynarii , który obsługuje dany rejon i jest umieszczony na liście urzędowych lekarzy weterynarii. Uboju trzody chlewnej może dokonać osoba posiadająca uprawnienia. Mięso pochodzące z uboju trzody powinno być poddane badaniu na obecność włośni, które wykonuje urzędowy lekarz weterynarii. Zgłoszenia zamiaru uboju dokonuje posiadacz zwierząt utrzymywanych we własnym gospodarstwie. W przypadku uboju w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane obowiązek zgłoszenia ciąży na rolniku, na terenie którego będzie prowadzony ubój.


Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii

Gmina Mszana Dolna:

Janusz Błaszczak tel. 183310218, 691702600

Artur Borkowski tel. 183312312, 603911063

Konrad Żabka tel. 183312312, 505891393

Gmina Dobra:

Jan Drożdż tel. 183330031, 693297322

Gmina Jodłownik:

Andrzej Skupień tel. 183321140, 509411518

Gmina Tymbark, Słopnice:  

Monika Wiśniewska tel. 183326246, 512285313
Tadeusz Tomera tel.183326246, 604759481

Gmina Laskowa:

Patryk Musiał tel.505451080, 505179125

Gmina Limanowa:

Piotr Musiał tel.183372044, 602455590
Jarosław Stożek tel. 183371510, 504121550
Jacek Olszewski tel.504979243

Gmina Kamienica:

Zbigniew Liszka tel.509578605

Gmina Łukowica:

Antoni Król tel.604481753


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 roku  w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.( Dz. U Nr 207 poz. 1370 ).

W/w  warunki uboju zwierząt w gospodarstwie można pominąć poprzez ubój w rzeźni zatwierdzonej przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną. W opłacie za ubój mieści się; schładzanie mięsa, badanie poubojowe i zagospodarowanie produktów ubocznych.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników, w pierwszej kolejności należy stosować metody biologiczne, agrotechniczne, hodowlane lub integrowanej ochrony roślin, a dopiero później można wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin.

1. Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu.
2. Jeśli okaże się, że środek nie jest dopuszczony do obrotu i stosowania, jest sfałszowany, przeterminowany lub nie odpowiada wymaganiom jakościowym, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakazuje wycofać go z obrotu i zakazuje jego stosowania.
3. Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można używać wyłącznie środków, których stosowanie w tych miejscach nie jest zabronione.
4. Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle
z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuści do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska.
5. Środki zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą kupować wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania tych środków i mają aktualne zaświadczenie o jego ukończeniu
6. Rolnik przechowuje środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie - instrukcji stosowania
7. Właściciele gruntów, na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin, muszą prowadzić ich ewidencję, która zawiera:
 • nazwę rośliny;
 • powierzchnie uprawy roślin;
 • powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania;
 • nazwy zastosowanych środków i ich dawki;
 • przyczyny zastosowania preparatów.
8. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez 2 lata od dnia wykonania zabiegu.
9.  Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania i mają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. Zaświadczenia te są ważne przez 5 lat od dnia ukończenia szkolenia
10. Przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
11. Opryskiwacze używane do wykonywania zabiegów muszą mieć potwierdzenie sprawności technicznej. Badania takie powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 3 lata
12. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować gdy:
 • prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s,
 • miejsce zabiegu jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych, i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, plantacji roślin zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody.
13. Zabronione jest stosowanie środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji. (Okres prewencji - to czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, w których zastosowano środek ochrony roślin. -. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)
14. Zabiegi ochronne powinny być wykonywane przez osoby wyposażone w odzież ochronną. Do pracy nie wolno przystępować na czczo. Podczas pracy nie wolno jeść, pić i palić. Nie wolno spożywać alkoholu ani przed, ani w dniu zabiegu, ani dzień po nim.  Po zakończeniu pracy i zdjęciu odzieży ochronnej należy umyć ręce i twarz oraz przepłukać usta. W wypadku podejrzenia zastosowania środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu lub zastosowania go w sposób stwarzający zagrożenie zdrowia człowieka lub zwierząt do działania przystępuje Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Autor: Halina Puto ( tel: 606204213)


Zasada stosowania nawozów

Nawozy – produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne;

Nawozy naturalne:
 • obornik, gnojówkę i gnojowicę
 • pochodzące od zwierząt gospodarskich, w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół i zwierząt futerkowych, bez dodatków innych substancji,
 • guano przeznaczone do rolniczego wykorzystania


Zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica i gnojówka)  należy przechowywać w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Podmioty które gromadzą nawozy naturalne stałe, powinny je przechowywać na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu. Płyta do składowania obornika powinna mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, co w rzeczywistości zabezpiecza przed wyciekami do gruntu. Przepisy zostały sformułowane w taki sposób, iż nie narzucają materiałów z jakich powinna być wykonana taka płyta. Zatem dopuszczalnym jest zastosowanie różnych technologii wykonania płyty obornikowej, gwarantujących spełnienie wymagań określonych przepisami prawa, z wykorzystaniem poza tradycyjnymi materiałami jak na przykład beton, innych surowców materiałów np. odpowiednich tworzyw sztucznych.

Zabrania się stosowania nawozów:
 • niedopuszczonych do obrotu,
 • na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 m oraz podczas opadów deszczu,
 • naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10% (6o),
 • naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi


Nawozy naturalne i organiczne:
 • Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.
 • w postaci stałej lub płynnej stosuje się w okresie od dnia 1 marca do 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami.
 • nawozy w postaci płynnej stosuje się przy użyciu rozlewaczy, deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki rozbryzgowe, lub węże rozlewowi
 • w postaci stałej mogą być stosowane podczas wegetacji roślin (pogłównie) tylko na użytkach zielonych i na wieloletnich uprawach polowych roślin nieprzeznaczonych do bezpośredniego spożycia  przez ludzi.
 • przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu z wyłączeniem nawozów stosowanych na użytkach zielonych 
 • stosuje się w odległości co najmniej 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorniku oraz cieków wodnych
 • nawozy naturalne w postaci płynnej mogą być stosowane gdy poziom wody podziemnej jest poniżej  1,2 m oraz poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych


Załącznik:
Rys. 1. Płyta gnojowa z izolacją wykonaną z folii zbrojonej z krawężnikami.
Rys. 2. Przykładowa płyta betonowa z obrzeżem o wysokości 30 cm ze zbiornikiem na  odciek.
Rys. 3. Rys. 3. Przykładowa gnojownia do wysokiego magazynowania obornika.


Źródła:
 art. 17 ust. 1 ustawy, art. 20 ust. 1 ustawy, art. 25 ust. 1 ustawy,  art. 49 ust. 1 ustawy, art. 25 ust. 2 ustawy, art. 17 ust. 3 ustawy  z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
 § 2 ust. 4, 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów
 Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
 

Sadzenie drzew i krzewów przy granicy nieruchomości

Brak jest w naszym ustawodawstwie przepisów określających, w jakiej odległości można sadzić drzewa przy granicy nieruchomości. Wynika to zapewne stąd, że uciążliwość powodowana przez rosnące na działce drzewo lub krzew na sąsiednią nieruchomość może być bardzo znacząca, lub może wcale nie występować – i to bez względu na odległość od granicy. Jedynie  określone są odległości w ramach zalesiania gruntów rolnych i innych niż rolne. W ramach powierzchni planowanej do zalesienia należy uwzględnić zachowanie odległości pierwszego rzędu posadzonych drzew od gruntów innych właścicieli. Odległości, jakie trzeba zachować wynoszą: 1,5 m od gruntów leśnych i 3 m od gruntów innych niż leśne. W przypadku graniczenia gruntu do zalesienia z działkami zajętymi przez drogi, za linię graniczną do określenia odległości dla sadzenia pierwszej linii drzew uznaje się granice pasa drogowego. W spornych sytuacjach rozpatrywanych przez sądy, posiłkują się one niekiedy „Regulaminem rodzinnego ogrodu działkowego”, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 7 kwietnia 2004 roku. Dotyczy on jednak w zasadzie sadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych.  Zgodnie z § 118 ust. 3 tegoż Regulaminu, „.Gatunki i odmiany drzew słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości, co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość, co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki.” Warto przytoczyć także w całości § 119 tegoż Regulaminu, odnoszący się do sadzenia drzew ozdobnych, z uwagi na coraz częstsze powstawanie niewielkich działek budowlanych i sadzenie na nich niemal wyłącznie drzew i krzewów ozdobnych, w miejsce wcześniej istniejących sadów i gospodarstw rolnych: „1)Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.  2)Drzewa ozdobne, o których mowa w ust. 1, należy sadzić w odległości, co najmniej 2 m od granic działki.  3)Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów. 4)Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości, co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków, co najmniej 1 m od granic działki.  5)W odległości do 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m” (wg. stanu z dnia 26 lutego 2009 r.). Zatem w przypadku wystąpienia sporu sąsiedzkiego dotyczącego drzew lub krzewów rosnących zbyt blisko granicy (w ocenie właściciela działki uważającego się za stronę poszkodowaną) i których gałęzie przechodzą poza linię granicy, wyjścia są dwa: albo ugodowe porozumienie się z sąsiadem, (aby uciążliwą zieleń wyciął lub przynajmniej przyciął), albo skorzystanie z postępowania cywilnego przed sądem. W tym pierwszym przypadku zgoda sąsiada (jako właściciela zieleni) na przycięcie gałęzi wcale nie musi być konieczna i nie koniecznie trzeba uciekać się do rozstrzygnięcia sporu przez sąd. Możliwość taką daje ustawa – Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 150 tej ustawy, „właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące
z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia”. Zapis art. 148 Kodeksu cywilnego odnosi się nawet do owoców: „Owoce opadłe z drzewa lub krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki, (czyli należą do właściciela gruntu, na który spadły). Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.”. Ale prawo działa tu także „w drugą stronę”. Zgodnie z art. 149 Kodeksu cywilnego: „Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody”.

Na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r, Nr 16, poz.93 ze zm.). oraz „Regulaminu rodzinnego ogrodu działkowego”

Autor Tadeusz Rybka


Rada Gminy określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt

Po wejściu w życie zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy będzie w terminie do 31 marca każdego roku uchwalać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na podstawie projektu przygotowanego przez Wójta Gminy Tymbark.
Program, powinien regulować:
1.Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2.Opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3.Odławianie bezdomnych zwierząt;
4.Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt w schroniskach;
5.Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6.Usypianie ślepych miotów;
7.Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej udziałem w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.


Program ten będzie mógł także obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. Dodatkowo będzie zawierał wysokość środków, które będzie ponosić gmina na jego realizację. Najpóźniej do l lutego projekt takiego programu Wójt Gminy będzie przekazywał do zaopiniowania: właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym działających na terenie gminy - których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawcą lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie gminy.

 Ustawa wprowadza także definicję schroniska..
Schroniskiem jest miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Uchwalona ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat. Osoba, która będzie znęcała się nad zwierzęciem, będzie mogła stracić prawo do jego posiadania na okres od roku do 10 lat. Nowe przepisy zakazują trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż trzy metry. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem. W ustawie zakazano także tzw. kopiowania, czyli przycinania psom ogonów i uszu dla celów estetycznych. Każdy, kto napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub kota, w szczególności na uwięzi jest zobowiązany  powiadomić o tym schronisko dla zwierząt, lub policję. Ustawa zakazuje również sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach.


Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

Gmina Tymbark w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark w 2022 r.” przystępuje do realizacji zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Tymbark w 2022 roku.

Dofinansowanie:

 • W celu zapobiegania bezdomności zwierząt Gmina Tymbark udziela dofinansowania na pokrycie kosztów dobrowolnej sterylizacji lub kastracji psów i kotów stanowiących własność lub będących pod opieką mieszkańców Gminy Tymbark.
 • Właściciel lub opiekun zwierzęcia dokonuje pisemnie zgłoszenia:
  – drogą elektroniczną (ważne aby wniosek został opatrzony podpisem elektronicznym),
  – listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, – osobiście składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49 w godzinach pracy Urzędu.
 • Gmina Tymbark ma podpisaną umowę na wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji z Lecznicą Weterynarii Stanisław i Jarosław Stożek ul. Piłsudskiego 27, 34-600 Limanowa.
 • Gmina Tymbark pisemnie poinformuje właściciela zwierzęcia o przyznanym dofinansowaniu do zabiegu.
 • Właściciel zwierzęcia indywidualnie umówi się z lekarzem weterynarii na zabieg.
 • Właściciel zwierzęcia nie płaci lekarzowi weterynarii za koszty zabiegu ustalone w umowie.
 • Koszty sterylizacji lub kastracji w 100% pokrywa Gmina Tymbark.
 • Mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie zabiegów maksymalnie na 1 zwierzę w roku.
 • W przypadku psa właściciel składając wniosek o uzyskanie dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji musi przedstawić książeczkę zdrowia zwierzęcia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.
 • Koszty leczenia pooperacyjnego, jeżeli takie wystąpią pokrywa Właściciel zwierzęcia.
 • W związku z ograniczonymi środkami budżetowymi, o zakwalifikowaniu do wykonania zabiegu w danym roku decydować będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok.
 • Wnioski o uzyskanie dofinansowania na zabiegi weterynaryjne przyjmowane będą do dnia 31 października 2022 r.

Autor tekstu oraz zdjęcia: Tadeusz Rybka


WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSÓW RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ!


Do kogo adresowana jest procedura: 

Osoby ubiegające się, o  uzyskanie  zezwolenia   na   prowadzenie  hodowli   psów  rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Tymbark.


Czego dotyczy?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne:

1. amerykański pit bull terier;

2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorgiuin);

3. buldog amerykański;

4. dog argentyński;

5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);

6. tosa inu;

7. rottweiler;

8. akbash dog; 

9. anatolian karabash;

10. moskiewski stróżujący;

11. owczarek kaukaski.


Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna - zezwolenie na   prowadzenie  hodowli   psów  rasy  uznawanej   za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Tymbark.


Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Tymbark wraz z załącznikami:

1.  Metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce.

2.  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3.  Aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie.


Uwagi: 

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2003
Nr 106 poz. 1002 ze zm.) przewiduje:

1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa
na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Opłaty: 

1. Opłata skarbowa od:

a. Innych niż wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej zezwoleń - 82,00 zł.

b. dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej), 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Tymbarku lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Limanowej: 47 8804 0000 0060 0018 4885 0012


Termin załatwiania sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu,


Wnioski można składać:

1. Sekretariat Urzędu Gminy w Tymbarku, tel. 18 33 25 637 do 9, e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl

2. Tadeusz Rybka – inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa pokój Nr.16, tel. 18 33 25 637 wew. 32, e-mail: t.rybka@tymbark.pl


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. 2003 Nr 106 poz. 1002 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003
Nr 77 poz. 687).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z. 2000 r.  Nr 93, poz. 1071 ze zm.)


Tryb odwołania:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – K p a (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) od decyzji służy stronie prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.


Informacje o zastosowaniu:

Zezwolenie pozwala na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną


WNIOSEK DO POBRANIA:

SPRAWY DOTYCZĄCE ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE

Wydawanie decyzji w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom bądź zatwierdzanie ugody w przedmiocie zmiany stanu wody na gruntach


Do kogo adresowana jest procedura:

1. Właściciele nieruchomości, którzy zmienili stan wody na gruncie, a zwłaszcza kierunek odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej lub kierunek odpływu ze źródeł bądź odprowadzali wody na grunty sąsiednie - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz właściciele nieruchomości na gruncie, których wystąpiła szkoda.

2. Właściciele gruntów mogą, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną; ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Realizacja postanowień ugody jest możliwa po zatwierdzeniu, w drodze decyzji Wójta Gminy Tymbark; z wnioskiem o zatwierdzenie ugody występują umawiający się właściciele gruntów.


Podstawa prawna:

- Art. 29, 30 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

- Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).


Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna w przedmiocie nakazania właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom bądź zatwierdzanie ugody w przedmiocie zmiany stanu wody na gruntach.


Tryb odwołania:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Tymbark.


Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek wraz z załącznikami:

w przypadku 1

- Dokumentacja szkody na gruncie (fotografie, ekspertyzy)

- Szkic, z którego wynika naturalny kierunek odpływu wód  oraz zmiana stanu wody na gruncie

w przypadku 2

- Tytuł prawny do nieruchomości.

- Wyrys z ewidencji gruntów.

- Dokumentacja graficzna i opisowa, w której przedstawiono naturalny kierunek odpływu wód  oraz proponowaną zmianę stanu wody na gruncie, która wywołała szkodę.

- Pisemna ugoda pomiędzy zainteresowanymi stronami.


Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Sprawę prowadzi:

 Inspektor ds. leśnictwa i rolnictwa – Tadeusz Rybka

e-mail: t.rybka@tymbark.pl


Opłaty:
1. Opłata skarbowa od:

a. dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony
z opłaty skarbowej),

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Tymbarku lub przelewem na konto:


Bank Spółdzielczy w Limanowej
47 8804 000000 6000 184 8850 012


Pokój, w którym można uzyskać informacje:

- Pokój nr 16 ( II piętro), telefon: 18 33 25 637 wew. 32,

- Sekretariat Urzędu Gminy w Tymbarku, telefon: 18 33 25 637, e-mail: ug.tymbark@tymbark.pl

Informacje o zastosowaniu:

Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku wystąpienia szkód bądź zatwierdzanie ugody w przedmiocie zmiany stanu wody na gruntach.


Uwagi:
WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY w TYMBARKU