WAŻNY KOMUNIKAT WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO,

w sprawie zakwaterowania osób przybyłych do Rzeczypospolitej z terenów objętych działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.


"Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, a także do wideokonferencji w sprawie zapewnienia miejsc czasowego pobytu osób na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., uprzejmie informuję i wyjaśniam, iż na obecnym etapie podejmowanych działań nie rekomenduje się zapewnienia pobytu w miejscach należących do osób prywatnych.


Indywidualne decyzje o przyjęciu osób do takich miejsc, nie będą wiązały się z odpowiedzialnością Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz finansowaniem kosztów z tego tytułu z budżetu państwa."


Oryginał komunikatu poniżej.