Wybory do Izb Rolniczych 2015

Osoba ubiegająca się o mandat członka Rady Powiatowej MIR składa następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej MIR,
  • oświadczenie o zgodzie na kandydowanie,
  • listę osób popierających zgłoszenie kandydatury zawierającą, co najmniej 50 ważnych podpisów.


Powyższe druki można otrzymać w Oddziałach Biura Małopolskiej Izby Rolniczej, w Urzędzie Gminy w Tymbarku (pokój nr 12) lub pobrać ze strony internetowej www.mir.krakow.pl lub www.tymbark.pl. w zakładce wybory.

Swoją kandydaturę można zgłaszać w terminie do dnia 11 maja 2015 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Tymbarku (Urząd Gminy Tymbark, pokój 12).

W terminie do 21 maja 2015 r. zostanie podana informacja o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Powiatowej MIR w Limanowej.

Głosowanie odbędzie się w dniu 31 maja 2015 roku, w godzinach 800 do 1800. w budynku Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Uchwała nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 01.12.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej zawarte są w § 12 UCHWAŁY NR 8/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych:

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym, jako termin wyborów.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,

2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały.

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) listę, co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę, co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 9 do uchwały,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

3) pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym, jako termin wyborów.

Poniżej wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata.