Informujemy mieszkańców Gminy Tymbark, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników orzekających w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023.


W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Tymbark najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławnika na lata 2024-2027.

Wyborowi przez Radę Gminy Tymbark podlega:

  1. do Sądu Rejonowego w Limanowej – 1 ławnik, 

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Tymbark kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2023r do godziny 15.30.

Dodatkowe informację w sprawie wyboru ławników i przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników udziela pracownik Urzędu Gminy – tel. 18 3325 638 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.30


W załączniku:


1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027.

2. Karta zgłoszenia.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

5. Lista poparcia.

6. Klauzula informacyjna.