ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XLIV Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLII/321/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tymbark.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 753/1 położonej w Tymbarku zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia na rzecz  ”Chiramed” Spółka z o.o.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2023.
 13. Podjęcia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcia uchwały w  sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców w Gminie Tymbark.
 15. Podjęcia uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2023”.
 16. Podjęcia uchwały w  sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023.
 17. Podjęcia uchwały w  sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Tymbark.
 19. Podjęcia uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
  2019-2023.
 20. Podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tymbark.
 21. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Pomocy  w Tymbarku. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tymbark na lata
  2021-2023 za 2022 rok.
 24. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tymbark w 2022 roku z organizacjami pozarzadowymi oraz z innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą Nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 18 października 2021roku.
 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski.
 27. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy./-/Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Urbańska