ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 16 luty 2023 r. (czwartek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XLIII Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części Tymbark, Podłopień i Zamieście.
 12. Podjęcie uchwały w przystąpienie do opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii.
 13. Podjęcie uchwały w rozpatrzenia skargi Pani A.W. na Wójta Gminy Tymbark
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 17. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.


Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 559 z późn zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


/-/Przewodnicząca RadyGminy

Stanisława Urbańska