Zarządzenie Nr SG.0050.22.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 08 lutego 2023 r.


w sprawie: powołania Komisji konkursowej, celem rozstrzygnięcia złożonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Tymbark w 2023 roku.


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z2023 poz. 40 ), art.28 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( t.j. Dz.U. z 2022 poz.1599 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Tymbark zarządza, co następuje:

§1

Powołuje się komisję konkursową, celem rozstrzygnięcia złożonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Tymbark w 2023 roku

w składzie:

1. Robert Nowak –Przewodniczący komisji

2. Tadeusz Rybka – Członek komisji

3. Zuzanna Majeran – Członek komisji

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Przewodniczącemu komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.