Zarządzenie Nr SG.0050.24.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 14 lutego 2023 r.


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Tymbark w 2023 roku.


Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r, poz. 40.), art.28 ust. l ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1599 ze zm.) oraz § 10 uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, Wójt Gminy Tymbark zarządza, co następuje:


§1

Dokonuje się ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr SG 0050.8.2023 r. Wójta Gminy Tymbark z dnia 16 stycznia 2023 r w sprawie: ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań własnych Gminy Tymbark z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Tymbark w 2023 roku.

§2

Oferta, która została wybrana w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwą projektu, nazwą i adresem wnioskodawcy, całkowitym kosztem projektu, kwotą dotacji przyznaną na projekt oraz opisem przedsięwzięcia objętego projektem i uzasadnieniem przyjęcia zgłoszonego projektu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku: www.tymbark.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tymbarku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.