W czwartek 16 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 13 Radnych wraz z Przewodniczącą, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek oraz Sołtysi. Po podjęciu uchwał nastąpiło pożegnanie odchodzącej na emeryturę Sekretarz Gminy Pani Stanisławy Kaptur.


Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła uchwały:


  • Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark - zmiana związana jest z powiększeniem terenu pod budowę tarasu widokowego w miejscowości Podłopień.
  • Zmiana uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – zmiana dotyczy głównie wyłączenia działki 1034/4 w Podłopieniu w związku z budową Remizy koło Szkoły w Podłopieniu oraz działek 979/5,979/6 2005 oraz zmniejszenia zakresu działek 164/1,165/1, 163/6 .

  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark -  uchwała dotyczy działek 2005, 979/5 i 979/6.
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części obrębów Tymbark, Podłopień i Zamieście.
  • Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii - w uchwale określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania strategii.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W. na Wójta Gminy Tymbark- radni uznali złożoną skargę za bezzasadną.


Była to ostatnia sesja dla pani Stanisławy Kaptur w funkcji Sekretarza Gminy. Obecni na sesji goście składali życzenia i podziękowania na współpracę i służbę w administracji samorządowej. Pani Sekretarz wystosowała przemówienie do zgromadzonych na sesji gości oraz do mieszkańców. Pozwolimy sobie opublikować jej fragmenty:


Szanowni Państwo Radni, szanowni goście obecni na dzisiejszej sesji oraz szanowni Mieszkańcy.

Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub cos kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy.


Po 44 latach pracy w administracji samorządowej, w tym po 23 latach pracy na stanowisku sekretarza gminy postanowiłam odejść na emeryturę, rozpoczynając nowy etap w swoim życiu, który da mi możliwości czasowe na realizację innych zainteresowań oraz odpoczynek.

(...)

Pracę w administracji traktowałam jako służbę drugiemu  człowiekowi, wspólnocie samorządowej. Przez cały ten okres pracy zawodowej starałam się pamiętać  o znaczeniu tego słowa i służyć, pomagać najlepiej jak potrafiłam. Wychodziłam z założenia, że każdy człowiek ma swoją godność, wartość i należy  traktować go z szacunkiem.

(...)

Dziękuję serdecznie za wszystkie ciepłe słowa, które zostały skierowane dzisiaj pod moim adresem.

(...)

Na swojej drodze zawodowej spotkałam wielu ludzi, z którymi współpracowałam przy realizacji zadań stawianych przed administracją i chcę im dzisiaj serdecznie podziękować za współpracę, życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość, docenienie mojego doświadczenia i umiejętności zarządczych. (...) Życzę, aby praca na rzecz wspólnoty samorządowej dawała Państwu satysfakcję i radość i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.


Mojej następczyni życzę by się spełniała na stanowisku kierowniczym tego urzędu.

Kończąc swoją pracę odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Człowiek jest tyle wart ile z siebie dał.