Na ostatniej sesji Rady Gminy Tymbark w dniu 15 grudnia br. została podjęta uchwała dotycząca zmiany lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.


Uchylono dotychczasowe założenia, wprowadzając na ich miejsce nowe zasady. Główne zmiany dotyczą:

- wprowadzenia wymaganej proporcji uczniów klas VII – VIII w stosunku do uczniów klas V-VI otrzymujących stypendium za wyniki w nauce (8:7),

- podniesiono kwotę tego stypendium o 20 zł (ze 100 zł na 120 zł miesięcznie)

- doprecyzowano zapisy dotyczące uczniów uprawnionych do uzyskania stypendium za osiągnięcia naukowe (tylko konkursy wiedzy organizowane lub zatwierdzone przez Kuratora Oświaty) oraz podniesiono i zróżnicowano jego stawki,

-podniesiono stawkę stypendium za wyniki egzaminu ósmoklasisty z 800 zł na 1000 zł (jednorazowo)

-utworzono stypendium za pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w wysokości 1000 zł jednorazowo, na koniec VIII klasy – stypendium może otrzymać max. 4 uczniów z Gminy i wymaga wcześniejszej pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej szkoły.


Główne założenia:

 • Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 15 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych/dotowanych przez Gminę Tymbark (w tym 8 uczniów klas VII-VIII oraz 7 uczniów klas V-VI), którzy otrzymają najwyższe wyniki w nauce.
 • Stypendium za osiągnięcia naukowe (konkursy wiedzy) może uzyskać uczeń uczęszczający do szkoły prowadzonej/dotowanej przez Gminę Tymbark, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym lub tematycznym organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub laureata konkursów tematycznych pod patronatem Kuratorium Oświaty.
  • dla laureatów konkursów przedmiotowych: 1500 zł
  • dla finalistów konkursów przedmiotowych oraz laureatów konkursów tematycznych: 1000 zł
  • dla finalistów konkursów tematycznych: 800 zł
 • Stypendium za indywidualne osiągnięcia artystyczne (muzyczne) może uzyskać uczeń, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich konkursów.
 • Stypendium za wyniki egzaminu ósmoklasisty otrzymuje 5 uczniów klas VIII, którzy otrzymają najwyższą średnią procentową z egzaminu, nie mniejszą niż 85%.
 • Stypendium za pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego otrzymuje maksymalnie 4 uczniów klas VIII, którzy w okresie uczęszczania do klas V-VIII wykazali się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności Gminy Tymbark.

Wysokość stypendium: 120 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy.

Wysokość stypendium:

Wysokość stypendium: 1000 zł jednorazowo

Wysokość stypendium: 1000 zł jednorazowo

Wysokość stypendium: 1000 zł jednorazowo


Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark znajdują się w załączonym Gminnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.