Zarządzenie Nr SG.0050.9.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 16 stycznia 2023 roku


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.


Na podstawie art. 30 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/313/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Wójt
Gminy Tymbark zarządza co następuje:


§ 1

 • Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem Nr SG.0050.207.2022 Wójta Gminy Tymbark z dnia 19 grudnia 2022 roku, w sprawie
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
  z zakresu: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwą zadania i nazwami oferentów oraz wysokością przyznanych środków publicznych stanowi
  załącznik do nin. zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tymbarku: www.tymbark.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Tymbarku.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do

Zarządzenia Nr SG.0050.9.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 16 stycznia 2023 r

 • Wykaz ofert z zakresu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów
  alkoholowych
  , które zostały rozpatrzone pozytywnie w postępowaniu konkursowym:
 • Wykaz ofert z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, które zostały rozpatrzone
  pozytywnie w postępowaniu konkursowym:


Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota

1.

Stowarzyszenie Sportowe
Tymbark - Tennis Club

w Tymbarku

Tenis ziemny bez tajemnic-nauka gry, zajęcia sportowe i turnieje.

4 000 zł

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
i Okolic

Organizacja nauki i doskonalenia
pływania dla dzieci i młodzieży
z Gminy Tymbark

 10 150 zł

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
i Okolic

Dance Little Stars - zajęcia z grupami
tanecznymi

4 850 zł

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota

1.

Tymbarski Klub Hokejowy „Harnasie” w Tymbarku

Zajęcia sportowo – rekreacyjne ze
szczególnym uwzględnieniem
doskonalenia techniki gry w hokeja na lodzie.

10 000 zł

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
i Okolic

„Piekielcoki”- zajęcia z grupą regionalną.

2 000 zł

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
i Okolic

Zajęcia teatralne. Teatr i jego tajemnice.

3 000 zł

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku

Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” – trzydziestolecie

25 000 zł