Zarządzenie Nr SG.0050.8.2023r.

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadań własnych Gminy Tymbark z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Tymbark w 2023 roku.


Na podstawie art. 27 , art.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie / tj. Dz.U. z 2022 r. ,poz. 1599 ze zm. / oraz Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Tymbark z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu i Uchwały Nr XLII/322/2022 Rady Gminy Tymbark z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – Wójt Gminy Tymbark zarządza co następuje:


§ 1.

1.Ogłasza konkurs projektów na realizację zadań własnych Gminy z zakresu: Sprzyjania Rozwojowi Sportu W Gminie Tymbark i zaprasza kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność sportową na terenie Gminy Tymbark do składania wniosków.

2.Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr. 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2.

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu projektów, przeznacza się środki finansowe w budżecie Gminy Tymbark do kwoty 88.000,00 zł

/ słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych /


§ 3.

Zasady przyznania dotacji celowej na realizację zadań o których mowa w § 2 określone zostały w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 4.

1.Wniosek złożony w konkursie musi być zgodny ze wzorem określonym w Uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

2.Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.