Obwieszczenie Nr SG.0050.6.2023

Wójta Gminy Tymbark

z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie: polowania zbiorowego.


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „SZARAK” w Jodłowniku ZO Nowy Sącz
o planowanych polowaniach zbiorowych.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania oraz miejsce polowania zbiorowego określa poniższa tabela:


Lp.

Termin polowania zbiorowego

Godzina rozpoczęcia polowania zbiorowego

Godzina zakończenia polowania zbiorowego

Miejsce polowania zbiorowego

1.

15 stycznia 2023

09:00

16:00

Obwód 172 – Piekiełko, Zawadka, Tymbark

2.

21 stycznia 2023

09:00

16:00

Obwód 172 – Zawadka

3.

22 stycznia 2023

09:00

12:00

Obwód 172 – ZawadkaJednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu. 


Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy www.tymbark.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.