Rolników, którzy posiadają folię z sianokiszonki (z bali) prosi się o zgłaszanie do Urzędu Gminy w Tymbarku zapotrzebowania na utylizację tej folii. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego wniosku o „Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.


Wniosek ma zawierać;

‒ imię i nazwisko posiadacza odpadów,

‒ adres gospodarstwa rolnego,

‒ dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail),

‒ rodzaj odpadów,

‒ ilość odpadów.


Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Tymbarku, przesyłać pocztą e-mail, na adres ug.tymbark@tymbark.pl przez platformę ePUAP do końca lutego 2023 roku. Złożone wnioski posiadanych ilości odpadów z folii umożliwią bezpłatną ich utylizację oraz posłużą do uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW w programie 2.6. Planowany termin przekazania odpadów z folii rolniczych do utylizacji to – czerwiec 2023 roku. Zainteresowane osoby zostaną powiadomione telefonicznie o terminach i miejscu odbioru odpadów.

Uwaga!

Odpady przeznaczone do utylizacji muszą być pozbawione zawartości, oczyszczone z innych zanieczyszczeń i spakowane. 

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Tymbarku pokój nr 8  tel. 183325637 wew. 26.


Wzór wniosku do pobrania