Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku informuje, że przyjmuje wnioski o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2022/2023 do dnia 15 września 2022 roku. 


Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny.

W roku szkolnym 2022/2023 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 600 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów zakupu tj. faktury, rachunki potwierdzające poniesione koszty.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy GOPS.