Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego „mPotęga”, którego organizatorem jest Fundacja mBanku.

Jednym z celów programu było stworzenie ciekawych, innowacyjnych metod i narzędzi edukacji matematycznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką.


Nasza Szkoła przystąpiła do programu z projektem „Działaj praktycznie!”, kierowanym do uczniów klas 4-6, którego głównym celem jest pobudzenie aktywności uczniów mających trudności z uczeniem się matematyki, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką, wdrażanie do samodzielnej pracy oraz rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.  Myślą przewodnią projektu będzie hasło „Matematyka nie tylko w podręczniku”.

Podczas trwania projektu uczniowie będą:

- rozwijali umiejętność sprawnego posługiwania się w praktyce skalą, procentami, jednostkami długości, masy, monetarnymi i objętości,

- kształtowali umiejętność czytania planów, tabel, itp.,

- kształtowali umiejętność rysowania (konstruowania), rozpoznawania wielokątów, kątów oraz brył.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela będą mogli sami zaprojektować i wykonać makietę swojej szkoły, wykazać się umiejętnościami kulinarnymi oraz handlowymi.

Zajęcia będą prowadzone metodą projektu, ponieważ pozwala ona na zastosowanie różnorodnych aktywności i form pracy. W projekcie możemy zaproponować aktywności, które pozwalają na to, by to uczeń był w centrum działań, sam planował swoje działania, które pozwolą mu na uzyskanie pozytywnych efektów swojej pracy i odniesienia sukcesu. Zastosowanie pomocy edukacyjnych przy realizacji projektu pozwoli wzrokowo doświadczyć mierzonych wartości, a zebrane doświadczenia będą mogli wykorzystać w innych dziedzinach życia. Uczeń, który samodzielnie tworzy, manipuluje, doświadcza i działa praktycznie, szybciej zapamiętuje nowe treści, utrwala poznane wiadomości.  Ponadto samodzielne wykonanie jakiegoś zadania jest dla ucznia pozytywnym wzmocnieniem poczucia własnej wartości i daje szansę na odniesienie sukcesu, nawet uczniowi z trudnościami w nauce.


Koordynator projektu

Jadwiga Majda