ZAPROSZENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Tymbark, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku.


Porządek XLII Sesji Rady Gminy:


 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołuz XLI Sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie osób zaproszonych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie opinii Komisji do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXXIII/245/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 9 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Tymbark na rok 2023.
 11. Podjęcia uchwały w sprawie. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tymbark.
 12. Podjęcia uchwały wsprawie zmiany uchwały NR III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 13. Podjęcia uchwaływ sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona obowiązującymi przepisami prawa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Tymbark, dla której jest ona organem rejestrującym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
 17. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Informacja o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 21. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy./-/Przewodnicząca Rady Gminy

Stanisława Urbańska