W dniu 15 grudnia w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku, odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Tymbark, radni jednogłośnie podjęli Uchwałę Budżetową Gminy Tymbark na rok 2023 oraz Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującą lata 2023-2035.


Budżet ten jest rekordowy pod wieloma względami: 45 mln zł wydatków, w tym rekordowa kwota 19,2 mln zł na inwestycje. 13 mln zł to środki pozyskane z dotacji. Największe planowane inwestycje to rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (7,4 mln) oraz termomodernizacja 7 budynków gminnych (8 mln), a także rewitalizacja rynku (1,1 mln). Budżet obejmuje także wykonanie dokumentacji pod kątem nowej perspektywy finansowej (projekt ścieżek rowerowych, przebudowy wnętrza urzędu, studium wykonalności budowy oczyszczalni ścieków) - mówi Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek.


Uchwała budżetowa na rok 2023 zakłada:

- dochody budżetu w wysokości 45 185 751,30 zł,

- wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 48 942 602,87 zł w tym wydatki majątkowe 19 258 061,87 zł,

- deficyt budżetu w kwocie – 3 756 851,57 ,

- przychody budżetu w wysokości 6 166 925,57 zł,

- rozchody budżetu w wysokości 2 410 074,00 zł.


Utworzono też rezerwę ogólną budżetu w kwocie 160 000,00 zł w tym: 90 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


Na rok 2023 zaplanowano inwestycje m.in.:

- rozbudowę systemu wodno- kanalizacyjnego (Polski Ład) wartość w kwocie 4 524 596,87zł,

- opracowanie koncepcji technologicznej budowy oczyszczalni ścieków i projekt kanalizacji wzdłuż drogi pod Remiza OSP w Tymbarku.

- rozbudowa sieci wodociągowej (Polski Ład) wartość w kwocie 2633 931,00zł

- wykonanie studni głębinowej wartość w kwocie 150 000,00 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej wodociąg Tajdusie oraz przepompownia wody Zawadka - Tymbark Góry.

- opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzetu Gminy wartość w kwocie 123 100,00zł

- opracowanie dokumentacji terenów rekreacyjnych wraz z budową ścieżek rowerowych wartość w kwocie 165 990,00zł

- kontynuacja programu oczyszczalni przydomowych wartość w kwocie 100 000,00zł,

- termomodernizacja placówek oświatowych wartość w kwocie 8 100 000,00zł

- oświetlenie boiska sportowego w Tymbarku wartość w kwocie 265 069,00zł

- modernizacja dróg gminnych wartość w kwocie 1 032 600,00zł

- modernizacja dróg rolniczych wartość w kwocie 500 000,00zł

- rewitalizacja Rynku wartość w kwocie 1 100 000,00zł


Radni także przyjęli następujące uchwały w sprawie:

  1. Pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podjęta uchwała daje możliwość Gminie pokrycia części kosztów za gospodarowanie odpadami.
  2. XLII/322/2022 w  sprawie zmiany uchwały NR III/15/2010 Rady Gminy Tymbark z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Tymbark w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu - uchwała zwiększa katalog zadań objętych dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność sportową.
  3. XLII/324/2022 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2015 Rady Gminy Tymbark z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - uchwała  zwiększyła kwoty stypendiów oraz dołożono jednorazowe stypendium za prace społeczna na rzecz szkoły i środowiska.

4. XLII/325/2022 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona obowiązującymi przepisami prawa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Tymbark, dla której jest ona organem rejestrującym - uchwała przyznaje dotacje dla Szkoły Podstawowej w Piekiełku w wysokości 350 zł na ucznia na okres 3 miesięcy.

            

 5. XLII/326/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Tymbark z dnia z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark - uchwała wprowadza zmianę opłaty dla przewoźników za korzystanie z przystanków w kwocie 5 gr za jedno zatrzymanie na przystanku.

 

6. XLII/327/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin Powiatu Limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć” - uchwała pozwala na kontynuacje  wspólnych
przedsięwzięć miast i gmin powiatu Limanowskiego. Dzięki zawarciu porozumienia możliwe będzie uzyskanie dodatkowych punktów przy składanych wnioskach o dofinansowanie ze środków unijnych.


7.  XLII/328/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Tymbark z dnia 09 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z lodowiska znajdującego się w miejscowości Tymbark - uchwała wprowadza zmianę godzin otwarcia lodowiska w związku z  uruchomieniem szkółki hokeja na wniosek Klubu hokejowego.


Dzięki zawarciu porozumienia możliwe będzie uzyskanie dodatkowych punktów przy składanych wnioskach o dofinansowanie ze środków unijnych.


Zapraszamy do śledzenia sesji Rady Gminy Tymbark on-line: tymbark.sesja.pl