Zarządzenie nr SG.0050.207.2022

Wójta Gminy Tymbark
z dnia 19 grudnia 2022 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na podstawie: art. 30 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Tymbark Nr XLI/313/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Wójt Gminy Tymbark zarządza co następuje:


§1

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

§2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej www.tymbark.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik Nr 1

                                                                                           do

Zarządzenia nr SG.0050.207.2023
         Wójta Gminy Tymbark
           z dnia 19 grudnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 30 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Tymbark Nr XLI/313/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.


WÓJT GMINY TYMBARK

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2023

I.  Z ZAKRESU:

1. Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, na:

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1.

Krzewienie trzeźwości i abstynencji wśród dzieci i młodzieży zgodnie z gminnym programem profilaktyki przeciwalkoholowej

19 000 zł

 

Na zadania określone w pkt. 1 przeznaczono łącznie kwotę w wysokości: 19 000 zł.

 

2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na:

 

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1.

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu orkiestr dętych w gminie, prowadzenie działalności szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach dętych, organizowanie koncertów orkiestr dętych podczas Dni Tymbarku, jak również okolicznościowych rocznic i promocja dorobku
artystycznego oraz kulturalnego poza granicami gminy

25 000 zł

2.

Pozostałe zadania z zakresu kultury

15 000 zł

 

Na zadania określone w pkt. 2 przeznaczono łącznie kwotę w wysokości: 40 000 zł.

 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

Dotacja zostanie udzielona podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursowej, który:

1. Spełni wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).


2. Złoży poprawnie wypełnioną ofertę według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu.


3. Posiada niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz rzeczowe w postaci materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.


4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.


5. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą w trakcie oceny odrzucone.


6. W ramach dotacji będą dofinansowywane tylko koszty bezpośrednio związane z realizacją powierzonego zadania publicznego.

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Tymbark.


2. Planowana data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2023 roku.


3. Planowana data zakończenia nie może być późniejsza niż 30 listopada 2023 roku.


4. Podmioty, które będą składały oferty na realizację zadania publicznego, powinny posiadać niezbędne doświadczenie oraz zasoby rzeczowe i finansowe, pozwalające na wykonanie zadania.


5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.


IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Kompletne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Tymbark, adres:
34-650 Tymbark 49, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku do godziny 1530.  O przyjęciu oferty decyduje data wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy.


2. Procedurą konkursową nie obejmuje się ofert przesyłanych drogą pocztową i elektroniczną.


3. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).


4. Oferty, wraz z wymaganymi dokumentami, należy składać w zaklejonej kopercie, na której powinny być umieszczone następujące informacje:

1) pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres,

2) tytuł zadania.


5. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, wypełnione nieczytelnie lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


6. Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby wraz z datą potwierdzenia.


7. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego załącznika ze wskazaniem na pierwszej stronie każdej oferty, przy której się znajduje.

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Prawidłowo i kompletnie wypełniona oferta podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.


2.W przypadku zgłoszenia przez jedną organizację kilku zadań, każde z nich powinno być złożone na oddzielnym formularzu.


3.Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, złożone po terminie oraz dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w pkt I niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane. Za poprawność złożonego wniosku odpowiada Wykonawca.

 

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERTY I TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT:

1. Oceny ofert dokonywane będą przez specjalnie powołane komisje konkursowe, których skład określa art. 15 ust. 2b-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).


2. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Tymbark.


3. Skład Komisji Konkursowej oraz zasady jej pracy określa odrębne Zarządzenie Wójta Gminy Tymbark w tej sprawie.


4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o ocenę formalną oraz merytoryczno-finansową.


5. Komisje konkursowe dokonają oceny i wyboru ofert, najpóźniej do dnia 13 stycznia 2023 roku.


6. Ocenie podlegają następujące kryteria:

1) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

2) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

3) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,

4) zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania
i liczba osób objętych projektem,

5) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

6) merytoryczne uzasadnienie w przypadku zatrudnienia etatowego realizatora programu,

7) ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim przez gminę Tymbark,

8) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

9) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.


7. Złożone oferty winny uwzględniać realizacje zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.


8. Komisje Konkursowe, sporządzają protokoły z postępowania, które wraz z listą zakwalifikowanych ofert, przedłożą Wójtowi Gminy Tymbark.


9.Z budżetu Gminy Tymbark mogą być dotowane tylko zadania realizowane na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.


VII. ZREALIZOWANE PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURS OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIA PUBLICZNE TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PREKAZANYCH ORGANIZACJOM PPOZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY.


W roku 2022 Gmina Tymbark na wsparcie realizacji zadań, łącznie z zakresu: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zlecanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przeznaczyła łącznie kwotę 49 000 zł na zadania wymienione w pkt I.1, I.2, niniejszego ogłoszenia. Z czego w otwartym konkursie ofert ‒ 49 000 zł. Informujemy, że w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Wójta Gminy Tymbark w dniu 24 stycznia 2022 roku przyznano dotacje następującym organizacjom:

 

W ZAKRESIE:

 • Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa i zakres zadania

Kwota wsparcia

1.

Stowarzyszenie Sportowe

Tymbark - Tennis Club

w Tymbarku

Prowadzenie zajęć sportowych i imprez oraz zakup sprzętu sportowego

3 000 zł

2.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
 i Okolic

Dance Little Stars – zajęcia z grupami tanecznymi

4 030 zł

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
 i Okolic

Organizacja nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży
z Gminy Tymbark

7 400 zł

4.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko
 i Okolic

Podróże małe i duże – Włóczykije
z Piekiełka

4 570 zł

Na realizację tych zadań przekazano dotację w łącznej wysokości: 19 000 zł.

2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa i zakres zadania

Kwota wsparcia

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Piekiełko i Okolic

Zajęcia teatralne.  Teatr i jego tajemnice

3 900 zł

2.

OSP Tymbark

Strażacka Orkiestra Dęta „Tymbarski Ton” – gramy dalej

25 000 zł

Na realizację tych zadań przekazano dotację w łącznej wysokości: 28 900 zł.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
 • Dotacje organizacjom pozarządowym przekazywane będą na podstawie umów zawartych
  z Gminą Tymbark, w ciągu 30 dni od daty ich podpisania.
 • Organizacja ubiegająca się o zlecenie zadania publicznego, zobowiązana jest wykazać się wkładem finansowym.
 • Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić do 95% całkowitego kosztu zadania.
 • Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zgodnie
  z umową zadania.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 • W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie korekty kosztorysu projektu.
 • Dopuszcza się możliwość wyboru większej niż 1 liczby podmiotów do wykonywania zadania.
 • Dotacja nie może być wykorzystywana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz na pokrycie kosztów statutowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 • Formularze: oferty, umowy, sprawozdania dostępne są w Urzędzie Gminy w Tymbarku oraz na stronie www.tymbark.pl i Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Wójt Gminy Tymbark zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 • Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy Tymbark po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej.
 • Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie nie przysługuje.
 • O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).


 Kontakt : Tadeusz Rybka, tel. 18 33 25 637 wew. 26                  e-mail: t.rybka@tymbark.pl