U schyłku roku pragniemy przypomnieć Państwu najważniejsze programy realizowane w szkołach w 2022 roku.


Gmina Tymbark dwa razy otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Pod koniec 2021 roku pozyskane środki wyniosły 4.000 zł, natomiast wysokość wkładu własnego Gminy to 1.000 zł. Za otrzymaną dotację zakupione zostały książki do biblioteki Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.


W 2022 roku pozyskane środki to łącznie 13.500,00 zł, wkład własny Gminy to 3.375 zł. W tym wartość zadania dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku: 15.000 zł oraz dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole w Podłopieniu 1.875 zł.

Otrzymaliśmy również środki w wysokości 43.076,40 na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.


Uczniowie Szkół Podstawowych z Tymbarku, Zawadki i Podłopienia wzięli udział w łącznie siedmiu wycieczkach krajoznawczych, na które Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa. Wycieczki odbyły się w okresie od maja do czerwca br., a uczniowie odwiedzili min. Kraków i jego okolice, Tyniec, Wieliczkę, Sandomierz i Góry Świętokrzyskie oraz Wrocław.

Wkład własny do zadania w formie wpłat rodziców wyniósł 27 786,10 zł.


Do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę trafił nowoczesny sprzęt techniczny niezbędny do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.


Gmina Tymbark pozyskała na ten cel środki z programu Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Łącznie otrzymane przez Gminę środki wynoszą 196.500,00 zł, w tym: 106.500 zł dla Szkoły Podstawowej w Tymbarku, 60.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Zawadce oraz 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Podłopieniu.

Wysokość przyznanych poszczególnym szkołom środków zależała od ilości uczniów w placówkach.


Od kwietnia br. uczniowie II i III klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tymbark uczestniczyli w kursie nauki pływania w ramach programu "Już pływam". Zajęcia odbywały się w formie zajęć pozaszkolnych.


Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w formie pomocy finansowej gminie.

Z terenu Gminy Tymbark w programie brało udział 68 uczniów szkół podstawowych z Tymbarku, Zawadki oraz Podłopienia. Koszt realizacji programu wynosi 33.000 zł. W tym: kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego – 14.200 zł, środki z budżetu gminy – 18.800 zł. Zajęcia nauki pływania odbywały się na krytej pływalni w Limanowej.


Ponadto Gmina Tymbark otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”.

Pozyskane środki wynoszą 28.000 zł, natomiast wysokość wkładu własnego Gminy to 7.000 zł. W ramach programu Szkoła Podstawowa w Podłopieniu i Szkoła Podstawowa w Zawadce zakupiły po dwa monitory interaktywne na łączną kwotę 35.000 zł.


Rok 2022 był niezwykle „obfity” w przedsięwzięcia oświatowe.


Czekamy również na podpisanie umowy do Grantu 3 w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. Gmina Tymbark otrzymała grant w wysokości 118.463,99 zł, o czym niebawem szerzej Państwa poinformujemy.