OŚWIATA


Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. punktach i zespołach przedszkolnych, a także w szkołach podstawowych, w tym z oddziałami integracyjnymi, o których mowa w ustawie Prawo Oświatowe.

Realizacja zadań organu prowadzącego wobec szkół i placówek wymaga właściwej organizacji, zarówno funkcji nadzorczych jak i roli służebnej, związanej z realizacją obowiązków określonych w ustawie Prawo Oświatowe. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.


W Gminie Tymbark działalność edukacyjną prowadzą 4 placówki publiczne prowadzone przez Gminę (1 przedszkole, 3 szkoły podstawowe) oraz 3 placówki niepubliczne dotowane przez Gminę (2 przedszkola, 1 szkoła podstawowa).


Placówki publiczne:

- Przedszkole Samorządowe im. Hansa Christiana Andersena w Tymbarku,

- Szkoła Podstawowa z im. Józefa Marka w Tymbarku,

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zawadce,

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.


Placówki niepubliczne:

- Parafialne Przedszkole Integracyjne im. Św. Kingi w Tymbarku,

- Niepubliczne Przedszkole „U Cioci Agatki” w Tymbarku,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Piekiełku.
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży


W 2016 roku ruszył gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program jest realizowany w formie stypendiów motywacyjnych Wójta Gminy Tymbark Został on opracowany z inicjatywy Wójta Gminy Pana Pawła Ptaszka i uchwalony przez Radę Gminy Tymbark na sesji w dniu 29 grudnia 2015 r.


Co i dla kogo?

Stypendia motywacyjne przeznaczone są dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.


Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać 15-stu najlepszych uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Tymbark, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

 • W wyniku klasyfikacji na koniec roku szkolnego uzyskali z zajęć edukacyjnych wymienionych w pkt. 2, średnią ocen:
 • Średnią z ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium wylicza się z następujących przedmiotów:
 • co najmniej 5,1 w klasach V-VI i uzyskali wzorową ocenę z zachowania,
 • co najmniej 5,0 w klasach VII-VIII i uzyskali wzorową ocenę z zachowania,
 • Język polski
 • Język obcy
 • Historia
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Geografia
 • Biologia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • uzyskał tytuł laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, lub uzyskał tytuł laureata konkursów tematycznych,
 • uzyskał wysoką lokatę (do 15 miejsca włącznie) w realizowanych przez szkołę projektach międzynarodowych, ogólnopolskich lub sektorowych.W przypadku osiągnięcia przez kilku uczniów takiej samej średniej ocen powodujących zwiększenie ilości uprawnionych do otrzymania stypendium powyżej 15, uczniowie ci również otrzymują stypendium.

Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego, następującego bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń spełnił wymogi kwalifikujące do przyznania stypendium, tj. od września do sierpnia. Wysokość stypendium wynosi 100 złotych miesięcznie.


Stypendium za osiągnięcia naukowe może uzyskać uczeń uczęszczający do szkoły na terenie Gminy Tymbark, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania i spełnił co najmniej jeden z poniższych wymogów:

 Stypendium, przyznawane jest jeden raz, na koniec roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał osiągnięcie, o którym mowa powyżej.

 Wysokość stypendium wynosi:

Jeśli uczeń uzyskał w danym roku szkolnym więcej niż jedno osiągnięcie kwalifikujące go do otrzymania stypendium naukowego, stypendium przyznaje się za każde osiągnięcie z osobna.


Stypendium za indywidualne osiągnięcia artystyczne może uzyskać uczeń będący mieszkańcem Gminy Tymbark, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania oraz został laureatem międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich konkursów.

Stypendium przyznawane jest jeden raz, na koniec roku szkolnego, w którym uczeń uzyskał wymienione osiągnięcia. 

- Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia muzyczne wynosi 1000 złotych.

- Wysokość stypendium za indywidualne osiągnięcia plastyczne wynosi 500 złotych.


Stypendium za wyniki z egzaminu ósmoklasisty otrzymuje 5 uczniów klas VIII uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych/dotowanych przez Gminę Tymbark, którzy otrzymają najwyższą średnią procentową z egzaminu, nie mniejszą niż 85%.

- W przypadku osiągnięcia przez większą ilość uczniów dokładnie takiej samej średniej wyniku z egzaminu, powodujące zwiększenie ilości uprawnionych do otrzymania stypendium powyżej 5, uczniowie ci również otrzymują stypendium.

- Stypendium, przyznawane jest jeden raz, na koniec roku szkolnego

- Wysokość stypendium wynosi 800 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium składają dyrektorzy szkół do Komisji Stypendialnej powołanej przez Wójta Gminy Tymbark w terminie 14 dni od przyjęcia wyników klasyfikacji za dany rok szkolny.

Szczegóły dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków opisane są w Gminnym Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (w załączniku poniżej).


                                               Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do jeszcze bardziej wytężonej pracy w bieżącym roku szkolnym oraz w następnych latach.

Agnieszka Kądziołka
Kierownik ZEAS