Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Nazwa projektu: 

Remont drogi gminnej nr 2548347 Przymiarki  w km od 0+160,00 do km 0+346,00 ( z wyłączeniem km od 0+276,00 do km 0+316,00) w miejscowości Zawadka, Gmina Tymbark


Dofinansowanie:

70 604,00 zł


Całkowita wartość inwestycji:

193 617,69 zł


Projekt zakłada remont drogi na długości 186 m. W ramach zadania zostaną  wykonane:  roboty przygotowawcze roboty ziemne, odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa naturalnego i nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych.


W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość życia  mieszkańców Gminy Tymbark, a dostępność do zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, inwestorów i turystów.