Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Nazwa projektu: 

Remont drogi gminnej nr 2548254  „Do Cmentarza” w km od 0+346,00 – km 0+562,00 w miejscowości Tymbark, Gmina Tymbark


Dofinansowanie:

102938,00 zł


Całkowita wartość inwestycji:

227 264,65 zł


Projekt zakłada remont drogi na długości 216 m. W ramach zadania zostaną  wykonane:  roboty przygotowawcze roboty ziemne, odwodnieniowe, podbudowa z kruszywa naturalnego i nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych.


W wyniku realizacji projektu poprawi się jakość życia  mieszkańców Gminy Tymbark, a dostępność do zmodernizowanej infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia aktywności gospodarczej mieszkańców, inwestorów i turystów.